اتاق حمل بار | اتاق بار یخچالی | اتاق بار ماموت | سازنده اتاق حمل بار | شرکت ماموت

لیست قیمت اتاق بار ماموت

قیمت اتاق بار

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

تماس بگیرید

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

اتاق بار ایسوزو 5 تن

تماس بگیرید

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

اتاق بار ایسوزو 6 تن

تماس بگیرید

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

اتاق بار ایسوزو 8 تن

تماس بگیرید

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

اتاق بار فاو 5 تن

تماس بگیرید

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

اتاق بار فاو 6 تن

تماس بگیرید

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

اتاق بار فاو 8 تن

تماس بگیرید

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

اتاق بار جک 3 تن

تماس بگیرید

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

اتاق بار جک 5 تن

تماس بگیرید

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

اتاق بار جک 6 تن

تماس بگیرید

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

اتاق بار جک 8 تن

تماس بگیرید

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

اتاق بار آمیکو 6 تن

تماس بگیرید

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

اتاق بار آمیکو 8.5 تن

تماس بگیرید

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

اتاق بار آمیکو 5.2 تن

تماس بگیرید

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

اتاق بار آمیکو 6 تن